Monday, August 08, 2005

浪漫满屋插曲

1. Sha La La
si dang si da la for me so ruai
si dang ta da la sa la for me so ruai
si dang ta da for me so ruai si da me so for me so bi so
yes bi sha la la la ~ ye bi ye so bi duan
ye bi sha la la la ~ ye bi ye go sua for
si da lin sa for si da la sa la for mai fa la fa la for mi so
yes bi sha la la la ye bi ye so bi duan
ye bi sha la la la ye bi ye go sua for
si da lin sa for fa la la s fa dang`````` sa fa la la so ~


2.命 運
我不太懂愛情
萬萬沒想到愛情就這樣到來
在愛情面前我的心依然不那么塌實
早知如此當初我就不應該開始
象個傻瓜一樣到現在我才後悔
我在祈禱你不要愛我
我在祈禱愛我的人不應該是你
你一直在騙我
你我之間不可能有愛情
只有與我們擦肩而過的姻緣
如今只會給我留下痛苦
明知道這是不可能的事情
我卻想擁有你的一切
因此越來越傷心
這是錯誤的開始
我一直把這個想的太簡單了
我相信總有一天會找到你的
我應該怎么做到底從哪里開始
發生了錯誤想避開這段愛情
但你的一切變的那么可愛
我在祈禱你不要愛我
我在祈禱愛我的人不應該是你
你一直在騙我你我之間不可能有愛情
只有與我們擦肩而過的姻緣
如今只會給我留下痛苦
明知道這是不可能的事情
我卻想擁有你的一切
如今不是你沒有任何意義
如今我也拿你沒有辦法
想忘了你這好象不可能
今天你還在我腦海裏轉讓我難過
sa rang er zar mo ru ge so
yi re ke da ga or zur nan mor ra so
ne ma em zo ca gu sa ram a pe so nun
ne du de ro an dye
yi rer zur a ra de ra miu
ce em bu te shi zek ha ji do a na so
ba bo ce rem yi je wa se yan na
yi mi nu zun hu hye rur ha go yi so
*Ni ga sa lang I dwe ji anh gi leul bil eoss seo
Neo man neun jeol dae lo a ni gi leul bil leoss seo
Neon sa lang I a nil geo la go su do eobs si na leul sok gyeo wass seo
Jam si seu chyeo neun in yeon ni gil ba laess seo
A peum sang cheo man nae ge nam gyeo jil te ni gga
Ha ji man al myeon seo do neo ye mo deun gos si yok sim mi na
J aggu seul peo jyeo

Jal mos dwen si jak gi la go
Keu lok ke swib ge saeng gak haess seoss neun de
Eon je deun beo lil su iss seul geo la go nan mid deoss seoss neun de
Eo ddeoh ke nan hae ya hal ji eo di seo bu teo ga jal mos dwen geon ji
Ni sa lang eul pi hae ya ha neun de
Ni mo deun ge neo mu keu li weo jyeo

Ni ga sa lang I dwe ji anh gi leul bil leoss seo
Neo man neun jeol dae lo a ni gi leul bil leoss seo
Neon sa lang I a nil geo la go su do eobs si na leul sok gyeo wass seo
Jam si seu chyeo ga neun in yeon ni gil ba laess seo
A peun sang cheo man nae ge nam gyeo jil te ni gga
Ha ji man al myeon seo do neo ye mo deun gos si yok sim mi na

I jen neo a ni myeon a mu ye mi eobs neun de
I je na do na leul eo jjeol su ga eobs neun de
Neo leul ji weo ya man han da neun sa sil deul li o neul do nal
Deo him deul ge hae


3.I Think I
我相信那是不可能的
絕對不可能的~um-
說我愛上了他這簡直是無稽之談~um-
我想這只是出於妒忌要麼就是看我孤單
我常常想些很多理由去騙自己
但如今再也不能繼續騙下去啦
I Think I Love You~也許是那樣吧
Cause I Miss You~如果沒有了你我沒心思做任何事情
我一直只想你看到這些其實我的心裡也很明白
I’m Falling For You~我雖然不曉得
Now I Need You~但你已經在我的心靈深處了

我們看起來不相配做朋友最適合~um
-從一到十我們沒有相似點怎麼可以跟你交往
這簡直不像話雖然我是那麼說了如今我不想那樣
I Think I Love You~應該是那樣吧
Cause I Miss You~如果沒有了你我沒心思做任何事情
我一直只想你看到這些其實我的心裡也很明白
I’m Falling For You~我雖然不曉得
Now I Need You~但你已經在我的心靈深處了
但我一直沒有察覺到那就是你

Woo~為甚麼沒有看到應該就在眼前~Hoo Ye~
這些日子以來你一直就在我的身邊但為甚麼我才看到這段感情~
HooI Think I Love You~應該是那樣吧
Cause I Miss You~如果沒有了你我沒心思做任何事情
我一直只想?你看到這些其實我的心裡也很明白
I’m Falling For You~我雖然不曉得
Now I Need You~但你已經在我的心靈深處了


gu rer ri eb da go a nir ge ra go mi de jiao~um-
ne ga gu der sa rang han dan yi mar do an dye jiao ~um-
gyen han jir tu yir ge ra go
ne ga yue ro wun ga bo da go
za xin er so ge bua ji man yi jie de nun nan gam cur su ga eb nun ger yo
i think i love you~gu ren ga bua yo
cause i miss you~gu de man eb su men nan a mu ge do mo ta go
za ggu seng gak na go
yi ren ger bo men an da go
i'm falling for you~nan mor ra ji man
now i need you~e nu sen ga ne mam gi pun go se
a zu ku ge za ri za bun gu de ei mo sub er yi jien
bo a yo

wu rin an e ur rin da go cin gu
gu ge ddak zo ta go -um-
ha na bu te yer ge do de ce mo han ge ra do
man nun ge eb nun de
e de ke sa gyur su yin nya go mar do an dye nun ye gi ra go
mar ha me dur re de ji man
yi jie de nun nan gu re gi ga si run ger yo
i think i love you~gu ren ga bya yo
cause i miss you~ge de man eb su men
nan a mu ge do mo ta go
za ggu seng gak na go
yi ren ger bo men an da go
i'm falling for you~nan mor ra ji man
now i need you~e nu sen ga ne mam gi pun go se
a zu ku ge za ri za bun gu de ei mo sub er yi jien
bo a yo

nan mor ra jiao gu de ra nun ger woo
yue mo bua jiao ba ro ap yin de hoo~ye~
gu dong an yi re ke ba ro ne ge te yi se nun de
yue yi jie se ya sa rang yi bo yi nun gen ji hoo-
i think i love you~gu ren ga bya yo
cause i miss you~gu de ga eb su men
nan a mu ge do mo ta go
za ggu seng gak na go
yi ren ger bo men an da go
i'm falling for you~nan mor ra ji man -
now i need you~e nu sen ga ne mam gi pun go se
a zu ku ge za ri za bun gu de ei mo sub er yi jien
bo a yo


4.你现在
现在,你進入我的心裏,诉说着爱戀。
我祈望這不是夢境。
我的心底在說,千萬不能錯過你。
可我也許像個貪得無厭的傻瓜吧。
那麼偶然間出現在我身邊的你的爱
為何竟然讓我感到如此習惯。
然而這一切都不過是一場交易,
誰料到竟然會真的陷入爱戀。
再过不久就要把你送走,
可是,我真的没自信能够做到。
我去尋找過去的自己,
现在,就要恢復到過去的自己,這是理所當然的事情,
可為何心却在不停地作痛。
你要尋找你所希望的爱情,
现在,就应该離去,
我应该微笑着送走即将得到幸福的你,
可你為何却看着我的眼睛,對我訴说着爱恋。,
雖然是已经逝去的爱,
却在這一瞬间,觉得那麼幸福。
仿佛是在做夢一样,
终于明白了,
我们是從一开始就爱上了對方。
我去尋找過去的自己

ku de ji ru ne ga su ne pu ro wa,
sa lang nu ma ra pu hee joh
pu mi ha ni hi ru, manu hee doh hei ma yo
ne ga mi cha gu pu de ro sa lang,
wu chi ma ra gu ha nei yoh
nop shi nur de lan myo, paa bu ga tuen ma ru ra ne yo

Woo yong hee ta ga ohh pu de sa lang yhee
Wen jee na so jee ahh na chor~
Ha jee man yak sok kuen yee nyon yee kee yeh
Sa lang yhee tueh jur mu ra Joh
Cho koon fuu myo kun de,
boone yah haa tuen de
Koo ronh cha shee ni yop Joh
# nar hoo ro yee tuen goo cha ri ru cha Jaa,yee jie to ra duei pu nin Teh
haa myon na hee reen deh, duei ma mi ya poo joh
poode wo na gei sa lang nir cha jaa,yee jie to ra ga pu nin The
hen boo ka koo de ruen, woo su yOh bo ner ya hai tuen teh
ne du nir poo myo saa lang woo ma naa Joh,
soo Cho ge sa lang yee chi mann~
yee suen gang nar nuen no poo hein boo kei Yoh
mara Jee poo moo kuen nor chO Roh
YeeJe Yah ahh ra soh Yoh,
So wuen poo toh boo Ri
Sa Lang tei so Kaa nuen Hoo~~Hoh
REPEAT #
I don’t want to say goodbye to you, and I don’t want to let you go
YEHH~~~Ne ge sa lang myo soo ryon an duei nar Yoh?
Koo de chon ma ran duei nar yoh?
Yee Je nuen pu dei ruYee poh ru sa lang haa nuen Tei…


5.三只熊
gong xi ma ni ga .han ji bai i sou .
三只熊生活在一起
a ba gu ou ma gu ai gi gu
熊爸爸 熊媽媽 熊寶寶
a ba gu men du du ai
熊爸爸胖胖的
ou ma gu men nan xi mai
熊媽媽卻苗條
ai gi gu men na bu i ya wa
熊寶寶好可愛
wu su wu su cha lan da
每天每天在長高

1 comments:

even the teddy bear song also got ah...
i also want to buy the album include all this drama song
@ @